انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

The First Africans

کتاب The First Africans: African Archaeology from the Earliest Toolmakers to Most Recent Foragers (Cambridge World Archaeology) را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

Africa has the longest record – some 2.5 million years – of human occupation of any continent. For nearly all of this time, its inhabitants have made tools from stone and have acquired their food from its rich wild plant and animal resources. Archaeological research in Africa is crucial for understanding the origins of humans and the diversity of hunter-gatherer ways of life. This book provides an up-to-date, comprehensive synthesis of the record left by Africa’s earliest hominin inhabitants and hunter-gatherers. It combines the insights of archaeology with those of other disciplines, such as genetics and palaeoenvironmental science. African evidence is critical to important debates, such as the origins of stone toolmaking, the emergence of recognisably modern forms of cognition and behaviour, and the expansion of successive hominins from Africa to other parts of the world. Africa’s enormous ecological diversity and exceptionally long history also provide an unparalleled opportunity to examine the impact of environment change on human populations. African foragers have also long been viewed as archetypes of the hunter-gatherer way of life, a view that is debated in this volume. Also examined is their relevance for understanding the development and spread of food production and the social and ideological significance of the rock art that many of them have produced.

🔵 English | 623 Pages | Pdf | 7.89 MB

The First Africans (7.9 MiB, 43 downloads)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *