انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria

کتاب Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

From the stony desolation of Jordan’s desert, it is but a step through a doorway into the bath house of the Qusayr ‘Amra hunting lodge. Inside, multicolored frescoes depict scenes from courtly life and the hunt, along with musicians, dancing girls, and naked bathing women. The traveler is transported to the luxurious and erotic world of a mid-eighth-century Muslim Arab prince. For scholars, though, Qusayr ‘Amra, probably painted in the 730s or 740s, has proved a mirage, its concreteness dissolved by doubts about date, patron, and meaning. This is the first book-length contextualization of the mysterious monument through a compelling analysis of its iconography and of the literary sources for the Umayyad period. It illuminates not only the way of life of the early Muslim elite but also the long afterglow of late antique Syria.

🔵 English | 422 Pages | Pdf | 5.72 MB

Fowden - Qusayr 'Amra ~ Art And The Umayyad Elite In Late Antique Syria (5.7 MiB, 81 downloads)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *