ایرانشهر

مجموعۀ ایران‌شهر شامل کتاب‌هایی است که در زمینۀ باستان‌شناسی، تاریخ و فرهنگ و زبان‌های ایران در دوران تاریخی از برآمدن مادها تا پایان شاهنشاهی ساسانی منتشر خواهد شد.

تاریخ و سکه‌های ساسانی

0