شورای علمی

مدیر:

شاهین آریامنش

(دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران)

مشاوران علمی:

دکتر سیدمنصور سیدسجادی (مؤسسۀ ایزمئو ایتالیا)

استاد اسماعیل یغمایی (سازمان میراث فرهنگی)

دکتر سجاد علی بیگی (دانشگاه رازی کرمانشاه)

دکتر محمدابراهیم زارعی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر سعید امیرحاجلو (دانشگاه جیرفت)

دکتر حمیدرضا ولی پور (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سیروس نصراله زاده (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

دکتر سیدمهدی موسوی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر رضا مهرآفرین (دانشگاه مازندران)

دکتر فرزانه گشتاسب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)